Publicada la resolució ARP/150/2019 per la qual s’amplia la cacera del tord fins al 10 de febrer

31/01/19

La Resolució ARP/150/2019 publicada avui modifica la Resolució ARP/663/2018 de l´Ordre de Vedes i modifica els períodes hàbils dels tords. El treball de la FCC i les seves territorials ha estat clau en aquesta modificació.

Finalment, avui surt publicada al DOGC la Resolució ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/663/2018, de 4 d’abril, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya.

A la vista de la informació científica més recent, que permet acotar de forma més precisa i rigorosa els períodes hàbils de determinades espècies cinegètiques de caça menor, es planteja la conveniència d’adaptar els períodes hàbils que consten a la Resolució ARP/663/2018, de 4 d’abril.

Per la qual cosa s’ha modificat la Resolució ARP/663/2018 afegint un incís final a l’apartat 2.2 “Previsions singulars per a determinades espècies”, amb el text següent:

“Per al tord comú (Turdus philomelos) i el tord ala-roig (Turdus iliacus), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d’octubre de 2018 (dia 14) i el segon diumenge de febrer de 2019 (dia 10), ambdós inclosos.

Per a la griva (Turdus viscivorus) i la griva cerdana (Turdus pilaris), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d’octubre de 2018 (dia 14) i el 31 de gener de 2019, ambdós inclosos.”

La FCC i les seves territorials han jugat un paper clau en aquesta resolució

En aquesta modificació, el treball conjunt i de representació dut a terme per part de la Federació Catalana de Caça i les seves Territorials ha estat fonamental al participar de manera activa en el procés de negociació per tal d’aconseguir aquesta ampliació realitzant també un anàlisi de l’estudi ICO i liderant la representació del col·lectiu en el Consell de Caça; fet i fet, una tasca coordinada, argumentada i efectiva en defensa dels drets i interessos del col·lectiu de caçadors i caçadors de Catalunya .

 

 

Share this
Go to top